loader

Werknemers hebben wettelijk recht op een jaarlijkse vakantieopbouw van vier keer hun arbeidsduur. Komt de werknemer in de loop van het jaar in dienst, dan zal de vakantiedagen opbouw naar rato plaatsvinden.

Naast de wettelijke vakantiedagen hebben werknemers soms bij Cao of arbeidsovereenkomst recht op meer dagen. Dit noemen we de bovenwettelijke vakantiedagen. Deze vervallen na 5 jaar.

Wanneer vervallen wettelijke vakantiedagen per 1 juli

In de wet is geregeld dat de wettelijke vakantiedagen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar komen te vervallen. Dit zou inhouden dat de wettelijke vakantiedagen die de werknemer over heeft van het jaar 2022 (niet opgenomen) op 1 juli 2023 komen te vervallen. De werknemer zal tijdig geïnformeerd moeten worden dat deze dagen nog niet zijn opgenomen en per 1 juli komen te vervallen. Doet u dat niet op tijd, dan komen de wettelijke vakantiedagen niet te vervallen per 1 juli.

Het kan voorkomen dat een werknemer niet in de mogelijkheid is geweest om deze wettelijke vakantiedagen (volledig) op te nemen. Bijvoorbeeld door drukte binnen de organisatie, langdurig zieke collega of zwangerschapsverlof van een werknemer, etc. Als er specifieke omstandigheden zijn, dan kan de werknemers een beroep doen op de regluiere verjaringstermijn van vijf jaar.

Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen na 5 jaar

Naast de wettelijke vakantiedagen hebben veel werknemers ook te maken met bovenwettelijke vakantiedagen. De niet opgenomen bovenwettelijke vakantiedagen komen na vijf jaar te vervallen. Bovenwettelijke vakantiedagen die in 2022 zijn opgebouwd en niet opgenomen komen op 31 december 2027 te vervallen. Ook voor deze dagen kan het vervaltermijn worden opgeschort. Hiervoor moet de werknemer schriftelijk bij de werkgever aanspraak blijven maken op deze bovenwettelijke dagen die zouden komen te vervallen.

Naast de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen hebben sommige werknemers (bij Cao) ook te maken met ATV-dagen. Deze dagen komen niet zomaar te vervallen. De vervaltermijn van de ATV-dagen kan vermeld staan in de betreffende Cao. Als dit daarin niet is opgenomen, dan is het mogelijk voor de werkgever om dit op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsongeschikte werknemers nemen net als niet arbeidsongeschikte werknemers vakantie op. Deze uren worden tegen 100% opname afgeboekt (let hier goed op).