loader

Wanneer u personeel in dienst neemt/heeft dan zijn er een zaken die (wettelijk) geregeld moeten worden. Een aantal punten worden daar vaak in vergeten, denk hierbij aan:

  • Een basis contract met een Arbodienst;
  • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • BHV.

Arbodienst

Vanaf 1 juli 2018 zijn alle werkgevers wettelijk verplicht een basiscontract te hebben met een bedrijfsarts of een Arbodienst.

Wanneer een werkgever personeel in dienst neemt (ook nul-urencontracten) zijn verplicht om een basiscontract af te sluiten met een bedrijfsarts of een Arbodienst. Ook als de werkgever maar één personeelslid in dienst heeft. Wanneer een werknemer ziek wordt zal de werkgever deze ziekmelden bij de Arbodienst en die gaat aan de hand van het overeengekomen basiscontract die ziekmelding behandelen.

In het basiscontract zal duidelijk moeten worden vastgelegd welke taken de bedrijfsarts of Arbodienst zal vervullen en hoe deze taken worden uitgevoerd conform de Wet Poortwachter.

Ondanks dat de werkgever dit uitbesteed, blijft deze echter wel zelf verantwoordelijk voor de juiste begeleiding van een zieke werknemer en het juist en volledig naleven van de Wet Poortwater.

Risico-inventaristatie en -evaluatie (RI&E)

Alle organisaties moeten regelmatig een RI&E (laten) uitvoeren. Met een RI&E worden alle arbeidsrisico’s binnen de organsiatie in kaart gebracht, zodat  deze na het in kaart brengen gericht aangepast/veranderd kunnen worden.

Een RI&E is een belangrijk onderdeel van het Arbobeleid binnen de organisatie. Het is niet alleen maar een rapportage, het zorgt voor een gezonde en veilige werkplek en daardoor ook minder zieke werknemers.

De RI&E kan de werkgever volledig uitbesteden of (deels) zelf doen en daarna kan deze worden getoetst.

BHV

BHV is een bedrijfshulpverlener en deze zal altijd binnen een organisatie aanwezig moeten zijn. Een BHV’er zal opgeleid worden om in geval van nood werknemers of gasten in veiligheid te brengen.

Er is niet vastgesteld hoeveel BHV’ers er binnen een organisatie aanwezig moet zijn. Dit hangt van de organisatie en de grote daarvan af en dit wordt in kaart gebracht met het uitvoeren van de RI&E.

Ondanks dat in de wet is opgenomen dat een Arbodienst, RI&E en BHV’er verplicht zijn, zijn er veel werkgevers die dit allemaal nog niet hebben geregeld. De boetes kunnen hoog zijn en daarom belangrijk om deze punten in kaart te brengen en (alsnog) te regelen.